Leveringsvoorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BestelCV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn online beschikbaar op de website van BestelCV  en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BestelCV  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BestelCV  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BestelCV . BestelCV  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BestelCV  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.2 Er komt geen overeenkomst tot stand indien BestelCV  aan de hand van de door u overgelegde gegevens uw identiteit en/of uw woonplaats niet kan achterhalen.


Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.1 Alle aanbiedingen van BestelCV  zijn vrijblijvend en BestelCV  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, neemt BestelCV  contact met u op om de gewijzigde prijs door te geven. U bent gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BestelCV .


Artikel 4. Levering

4.1 De door BestelCV  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en gaan in na de ontvangst van uw betaling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 U heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BestelCV  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

4.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BestelCV  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

4.4 Bij bestelling van meerdere producten kan uitlevering plaatsvinden middels deelleveringen. Uw bestelling wordt dan in twee of meer zendingen verzonden.

4.5 Bezorging vindt alleen plaats in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen), op de begane grond van het door u aangegeven afleveradres. Dit adres dient middels een verharde weg bereikbaar te zijn.


Artikel 5. Retourzendingen

5.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na levering te retourneren.

5.2 De te retourneren producten dienen compleet, ongebruikt en niet beschadigd te zijn en dienen te zijn verpakt in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking. Producten die beschadigd, gebruikt of gemonteerd zijn geweest komen niet voor retournering in aanmerking.

5.3 De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening.

5.4 Artikelen die speciaal voor u zijn besteld komen niet voor retourzending, wijziging en/of annulering in aanmerking. Dit zijn, in de regel, alle artikelen die niet binnen 24 uur te leveren zijn.

5.5 U dient de door BestelCV  aan te geven werkwijze om tot retourzending te komen op te volgen.


Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling dient te geschieden voor levering, binnen 5 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Dit met uitzondering van contante betaling bij het afhalen van de goederen.

6.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

6.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BestelCV  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BestelCV  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door BestelCV  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 BestelCV  garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BestelCV  (dan wel door ingeschakelde derden), is BestelCV  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van BestelCV .


Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BestelCV  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BestelCV  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BestelCV  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen

11.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BestelCV  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BestelCV  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 BestelCV  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.3 Hoewel bij het samenstellen van de website de grootst mogelijke zorg is betracht, sluit BestelCV  iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.